ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERLENEN VAN DE DIENSTEN VAN POORTWACHTERPROOOF

Artikel 1           DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer: PoortwachterProof, onafhankelijk zelfstandige arbeidsdeskundige dienstverlening en verzuimbegeleiding gevestigd te Lelystad geregistreerd onder KvK nummer 34280241. PoortwachterProof werkt volgens de gedragscode en richtlijnen van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) en de Nederlandse vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA).
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt:
  3.1 Arbeidsdeskundige dienstverlening
  3.2 Verzuimbegeleiding, verzuimadvies en casemanagement binnen de richtlijnen van de sociale wetgeving
  3.3. WIA Bezwaar en Beroep
  3.4 ARBO dienstverlening
  3.5 HRM advies

al het voorgaande in de meest ruime zin van het woord.

 1. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

 

Artikel 2           TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden zoals onder 1.3 genoemd, worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtnemer komt, voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomst, slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

 

Artikel 3           AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst wordt mondeling en/of schriftelijk aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd wordt aangegaan of per verleende opdracht(en).
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Offertes hebben de geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Offertes worden geacht te zijn gebaseerd op alsdan beschikbare gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

 

Artikel 4           GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder 15, aan deze geretourneerd.
 4. Opdrachtnemer is gehouden om alle door opdrachtgever verstrekte gegevens ten behoeve van de opdracht(en) te behandelen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de privacywetgeving en het medisch geheim.

 

Artikel 5           UITVOERING OPDRACHT

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden.
 3. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever, welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen bij de opdracht, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Artikel 6           GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

 1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard, die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie, die hem door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 

Artikel 7           INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma systeemontwerpen, werkwijzen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

Artikel 8           OVERDRACHT

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment, dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2.  Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet,de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen;
  Opdrachtnemer is gerechtigd de tot het moment van opzegging verrichte werkzaamheden bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 9           OVERMACHT

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10        HONORARIUM

 1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, tot op het moment dat opdrachtgever voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer.
 2. Het honorarium van opdrachtnemer, vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting voldaan.

 

Artikel 11        Tarieven

 1. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen. De nieuwe tarieven zijn automatisch van toepassing op lopende overeenkomsten. Opdrachtgever wordt geacht met deze wijziging in te stemmen tenzij hij opdrachtnemer binnen 14 dagen nadat opdrachtnemer de gewijzigde tarieven heeft bekendgemaakt schriftelijk per aangetekend schrijven in kennis stelt op grond hiervan de overeenkomst te willen beëindigen. Een dergelijke beëindiging is enkel mogelijk bij tariefsverhogingen van meer dan 10% voor lopende werkzaamheden en gaat in per datum van de tariefswijziging. Eventuele kosten die opdrachtnemer inmiddels heeft gemaakt of werkzaamheden die reeds zijn verricht, worden op basis van de oude tarieven aan opdrachtgever gefactureerd. Opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen volgens onderhavige algemene voorwaarden.
 3. a      Indien het aantal werknemers van invloed is op hetgeen opdrachtgever verschuldigd is aan opdrachtnemer, geldt als basis de meest recente verzamelloonstaat en vervolgens het aantal werknemers op 1 januari van ieder jaar.
  b      Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een nieuwe verzamelloonstaat dan wel een verklaring van een registeraccountant te verstrekken waarin het juiste aantal werknemers vermeld staat. Eventuele kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever verstrekking van de gevraagde gegevens binnen 30 dagen nadat deze zijn opgevraagd, nalaat, is opdrachtnemer gerechtigd zelf een schatting van het aantal werknemers te maken en te factureren.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn kosten die worden gemaakt door opdrachtnemer door het inschakelen van derden, niet bij de tarieven inbegrepen. Deze kosten worden, vermeerderd met hieraan verbonden kosten van opdrachtnemer, aan opdrachtgever gefactureerd. Kosten in verband met het vragen van inlichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het vragen van inlichtingen aan de curatieve sector en het opvragen van dossiers bij de vorige arbodienst, zijn ook zonder voorgaand overleg voor rekening van opdrachtgever.
 5. Indien opdrachtgever de overeenkomst opzegt voordat deze door opdrachtnemer geheel is afgerond en indien sprake is van een honorarium dat bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst, dan is opdrachtgever verschuldigd als honorarium het vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst.

 

Artikel 12        BETALING

 1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever, dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, binnen 14 dagen na de factuurdatum door middel van bijschrijving op de kantoorrekening. Betaling kan uitsluitend in Euro plaatsvinden. Opdrachtgever heeft, zonder voorafgaande schriftelijke overeenstemming, geen recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag aan opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Het verzuim van de opdrachtgever treedt van rechtswege. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien opdrachtnemer hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke rente verschuldigd.
 4. De betalingen van de opdrachtgever komen in de eerste plaats in mindering op alle rente en kosten en in de tweede plaats op de facturen die het langst open staan.
 5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 13        RECLAME

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

Artikel 14        LEVERINGSTERMIJN

 1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen, waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever.

 

Artikel 15        AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien een fout gemaakt wordt door opdrachtnemer doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 2. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdig of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht of deelopdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien opdrachtnemer geen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag dat maximaal gelijk aan de prijs van de opdracht.
 3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
 4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel, verbetering of het opnieuw leveren van het product of de dienst.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 6. In geval van mondelinge informatie en/of verzoeken is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist of onvolledig overgekomen informatie.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of voortvloeiend uit het niet, niet tijdig of niet volledig opvolgen van door haar gegeven adviezen.
 8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de (ex-)werknemers van opdrachtgever, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van zichzelf of van derden, indien opdrachtnemer vanwege wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen is medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd en ongevraagd informatie te ontvangen, welke opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht vergaart.
 10. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de schade waarvoor hij opdrachtnemer aansprakelijk heeft gesteld, te beperken.

 

Artikel 16        OPZEGGING

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen tenzij het werkzaamheden betreft van doorlopende aard. Deze kunnen slechts tegen het eind van de overeengekomen contractperiode worden opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden.
  Indien de werkzaamheden van doorlopende aard niet met inachtneming van deze termijn worden opgezegd, dan zal sprake zijn van stilzwijgende verlenging van de overeenkomst met een termijn gelijk aan de direct voorafgaande contractperiode.
 2. Opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

 

Artikel 17        OPSCHORTINGRECHT

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

Artikel 18        VERVALTERMIJN

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 19        TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering, of het niet uitvoeren of het niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.
 2. De gedragscode en richtlijnen van de SRA en NVvA zijn van toepassing.
 3. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
 5. In afwijking van het vorige lid zijn opdrachtnemer en opdrachtgever bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

 

Artikel 20        WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Opdrachtnemer is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking een maand na aankondiging van de wijzigingen en toezending van de tekst aan opdrachtgever.

Vastgesteld te Lelystad op 01 juni 2015